Author Details

POVSTENKO, Yuriy, Jan Dlugosz University, Poland